Plis sou ACTIVEH

Etap enpòtan

 • Kreyasyon ACTIVEH

 • Konsepsyon pwogram staj
 • Premye sibvansyon $ 1,500
 • Rekritman 5 premye manm

 • Sibvansyon $ 6,000
 • Faz pilòt ak 10 staj
 • Kòmansman pwosesis rekonesans legal

 • Rekonesans legal an Ayiti
 • Rekritman premye manm louvri
 • 60 staj konplete

 • Plasman 100 stajyè
 • Jwenn ekivalan estati 501 (c) (3)
 • Laund of leadership program

 • Manm nou yo ogmante a 250
 • Plis pase 150 staj konplete
 • Total Finansman rive nan $ 150,000

 • Volontè yo bay plis ke 10,000 èdtan 
 • 500 patisipan nan sesyon fòmasyon
 • Nou gen plis ke 60 patnè

 


Istwa nou

 

Aksyon nan Inisyativ ak Volontarya pou Edikasyon an Ayiti(ACTIVEH) se yon òganizasyon ki fonde nan lane 2011 pa twa etidyan ayisyen: Daphnee Charles, Ronel Lefranc ak Anne Martine Augustin aprè yo te patisipe nan WISE Learners' Voice program avèk objektif pou mobilize etidyan ayisyen yo pou patisipe nan devlopman peyi yo.Pwogram estaj ak volontarya ACTIVEH a inik:

 • Li se premye pwogram estaj nan tout peyi an ki fèt pa etidyan yo pou etidyan yo.

 • Anplis de bay etidyan yo eksperyans ak konpetans enpòtan, li kreye bon lyen tou ant kominote lokal / riral yo ak kominote elèv yo.

 • Avèk admisyon nan inivèsite an Ayiti nan sèlman 1%, entèn ak volontè yo se modèl pou timoun yo travay avèk yo. Yo kontribye anpil nan òganizasyon ki ap opere nan zòn vilnerab yo.


Volontè nou yo bay plis pase 10,000 èdtan epi 96.2% deklare ke yo te genyen nouvo konpetans gras a aktivite volontarya yo.


Misyon nou se itilize pasyon ak potansyèl etidyan yo kòm yon fòs chanjman pou Ayiti e pou devlope estaj pwofesyonèl ak bon opòtinite volontè pou pwogram devlopman kominote an Ayiti.

ACTIVEH vle kreye yon anviwònman kote etidyan yo kapab:

 • Dirije enèji ak pasyon yo nan aktivite volontè ak kominote
 • Mete konesans yo nan sèvis devlopman
 • Jwenn eksperyans pratik pou yo pi byen entegre mache travay la
 • Devlope konpetans yo pou yo rive jwenn tout potansyèl yo

 

Nou kwè ke:

 • chak jenn moun ta dwe gen chans ak zouti pou rive nan potansyèl yo
 • lidèchip efikas ak kominote deklanche devlopman
 • pasyon jèn ak enèji se katalis pou transfòmasyon sosyal

ACTIVEH gen kounye a twa gwo pwogram:

Yon pwogram sèvis volontè ak sèvis kominotè  ki rekrite etidyan nan inivèsite ayisyen, epi li ofri manm yo opòtinite pou angaje nan yon seri aktivite lidèchip, devlopman pèsonèl ak pwofesyonèl.

 

Yon pwogram estaj ki gen pou objektif pou idantifye opòtinite estaj ki ka pèmèt etidyan ayisyen jwenn eksperyans pratik

 

Yon pwogram lidèchip ak devlopman pwofesyonèl  ki konplete kourikoulòm inivèsite etidyan yo avèk fòmasyon adisyonèl.

 

ACTIVEH te detèmine ekivalan a charite piblik Ameriken

ACTIVEH: te detèmine ekivalan a yon òganizasyon piblik Etazini depi 2015 pa NGOsource e li te kapab renouvle sètifikasyon Detèminasyon Ekivalans li valab kounye a jiska 30 septanm 2020. ACTIVEH kalifye pou resevwa sibvansyon nan men enstitisyon ki baze nan Etazini.

Atenn potansyèl ou

Nou vle kreye bon anviwònman pou ou epi founi ou zouti ou bezwen pou devlope ladrès ou.

Rete konekte ak nou:

Kontak nou

Pou enfòmasyon jeneral sou ACTIVEH, tanpri kontakte nou nan:

Souskri pou bilten nou

Jwenn notifikasyon premye men sou opòtinite ki bon pou ou!